CIT Nieuws

VAN LUTTIKHUIZEN – ADVIES & OPLEIDINGEN AL 15 JAAR! 

VCAhalen begint bij VCAhalen.nl of VCA-halen.nl
Klik op één van de bovenstaande links voor de Startpagina.

CIThalen begint bij CIThalen.nl of CIT-halen.nl
Klik op één van de bovenstaande links voor de Startpagina.

BHVhalen begint bij BHVhalen.nl of BHV-halen.nl
Klik op één van de bovenstaande links voor de Startpagina.

(citnieuws laatste update 08-05-2024) NIEUW BELEID OM AANRIJDGEVAAR TE VOORKOMEN

 Met het ‘Beleid Reductie Aanrijdgevaar’ wordt het risico op een aanrijding voorkomen. 
 Het uitgangspunt hierbij is dat een voertuig/machine en een persoon tegelijkertijd op
 dezelfde plek zijn zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Het afgelopen jaar vond er op
 de bouwplaatsen een groot aantal ernstige incidenten plaats met manouvrerende
 voertuigen en machines. Dit was de aanleiding om binnen de Governance Code Veiligheid
 in de Bouw (GCVB) het beleid ten aanzien van aanrijdgevaar te voorkomen grondig aan
 te passen. Het Beleid ‘Reductie Aanrijdgevaar’ vervangt het document ‘Beleid aanrijd-
 beveiliging personen op voertuigen en bouwmachines’ versie 2.0 uit 2019. De nadruk lag
 bij dit ”oude” beleid op het nemen van technische maatregelen zoals:
 • Radarsysteem;
 • Camerasysteem;
 • Blokkeringssysteem met infrarood of een ander systeem dat een voertuig/machine stopt.

 Bovenstaande maatregelen moeten vanzelfsprekend worden aangevuld met de wettelijke
 voorgeschreven uitrusting zoals:
 • spiegels;
 • akoestische signalering.

 Het ‘Beleidsdocument Reductie Aanrijdgevaar’ is van toepassing op de volgende situaties:
 • Niet werkgebonden verkeer dat onbedoeld een werkvak inrijdt of een bouwplaats oprijdt;
 • Werkverkeer binnen een werkvak of op een bouwplaats;
 • Werkverkeer dat een werkvak of bouwplaats in/uitrijdt.

 De nieuwe beleidsmaatregel gaat uit van de Arbeidshygiënische strategie (AHS) zoals in de
 Arbowet beschreven staat en komt derhalve met het stappenplan ‘Reductie Aanrijdgevaar’
 zoals hieronder staat beschreven.

 Stappenplan Reductie Aanrijdgevaar

 Stap 1: Elimineer de bron
 Zorg ervoor dat voertuigen/machines niet in de nabijheid van personen kunnen komen.

 Stap 2: Scherm de bron af
 Dit kan door:
 – Een fysieke barrière;
 – Het creëren van afstand tussen rijdende voertuigen/machines en personen;
 – Vrij liggende looppaden en rijroutes.

 Stap 3: Neem organisatorische maatregelen
 Bijvoorbeeld door:
 – Voldoende verlichting op de werkplek;
 – Instellen van een begeleider/gids;
 – Eénrichtingsverkeer.

 Stap 4: Neem technische maatregelen
 Technische maatregelen zoals:
 – Bestuurder/machinist heeft 360 graden zicht;
 – Middelen die omstanders waarschuwen (geluidssignaal).

 Stap 5: Neem persoonlijke maatregelen
 Bijvoorbeeld door:
 – Het dragen van zichtbaarheidskleding;
 – Medewerkers instrueren op ‘het zie jij mij/zie ik jou principe’.

 
 Je kunt pas naar de volgende stap als de stap ervoor niet haalbaar is vanwege technische,
 uitvoerende en economische redenen die zwaar wegen. Je mag wel maatregelen uit
 verschillende stappen combineren. Je dient de afweging voor het nemen van elke stap te
 verantwoorden in de project RI&E. Eventueel vastgelegd in het Veiligheids- en Gezondheidsplan
 (V&G-plan).

 Klik hier om het ‘Stappenplan Reductie Aanrijdgevaar’ te downloaden.

 Per 1 januari 2021 hanteren de ondertekenaars van de GCVB en hun onderaannemers/
 leveranciers  dit beleid. De implementatietermijn is maximaal 1 jaar. Ook onderschrijvers van
 de GCVB hanteren de uitgangspunten van dit beleid en passen deze toe. Dit betekent dat dit
 beleid vanaf  1 januari 2022 verplicht wordt voorgeschreven.

 Klik hier om het ‘Beleid Reductie Aanrijdgevaar’ te downloaden.


Normen en regels

Arbowet
Vanuit de Arbowet (Art. 3) dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werknemers hun 
werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren. Dit geldt ook voor de route van en naar
de werkplek. De inrichting moet zodanig zijn dat aanrijd- en struikelgevaar wordt voorkomen,
materieel niet omvalt of wegzakt en mensen niet blootgesteld worden aan gevaarlijke
(kankerverwekkende) stoffen. Volgens art. 10 moet gevaar voor derden (zoals aanrijdgevaar
en stofoverlast worden voorkomen.

Woningwet
De woningwet geeft in artikel 1a aan dat ”degene, die betrokken is bij het eigendom,
wijzigingen (sloop en/of bouw) of gebruik van een open erf of terrein ervoor dient te zorgen
dat er geen gevaar ontstaat of blijft bestaan voor de gezondheid of veiligheid.” Dit is een
primaire verantwoordelijkheid van zowel de opdrachtgever/eigenaar als ook 
het bouw- of sloopbedrijf.  

CIThalen begint bij CIThalen.nl of CIT-halen.nl

Klik op één van de bovenstaande links voor de Startpagina.

(citnieuws laatste update 06-03-2021)